مقامات امنيتی عراق گفتند شورشيان اين کشور در جريان شماری ازحملات خود درسراسرعراق، نزديک به ۱۲۰ تن از زائران شيعه را ازپای درآورده اند.

زائران شيعه برای شرکت درمراسم اربعين راهی کربلا بودند.

 پليس اعلام کرد شديدترين اين حملات ، درشهرحله درجنوب بغداد روی داد که درجريان آن دوبمب انداز انتحاری جمعيتی از زائران را هدف قراردادند. دراين حمله حدود ۹۰ نفرجان خود را ازدست دادند ودست کم ۱۶۰نفرمجروح شدند.

در رويدادهای ديگری، چند مرد مسلح و بمب انداز گروه هائی از زائران شيعه را که درحال عبور از بغداد وچند شهرديگر برای عزيمت به کربلا بودند، مورد حمله قراردادند ودست کم ۲۸ نفر را ازپای درآوردند.

ودرشمال عراق، پليس اعلام داشت عده ای مرد مسلح به رهبری ابوعمرالبغدادی، رهبرمحلی القاعده، به يک زندان درشهرموصل حمله کردند وحدود ۱۴۰زندانی را آزاد ساختند. اين حمله فراتراز نيرو وتوان پليس محل بود وپليس ازارتش آمريکا درخواست کمک کرد.