شهروندان تهرانی در آستانه روز جهانی زن شاهد سرکوب تجمع زنان بودند. از سوی ديگر ژنرال عسگری تحت شرايط مرموزی ناپديد شده است و اين درحاليست که وی از دمشق وارد ترکيه شده بود، و اکنون تهران از آنکارا خواسته است که در مورد مفقود شدن ژنرال عسگری تحقيقاتی به عمل رساند. و سرانجام کشمکش های تهران و جامعه بين المللی بر سر فعاليت های هسته ای ايران، و اينکه آقای البرادعی از يکسو اعلام کرد که به نظر می رسد اين فعاليت ها متوقف و يا آهسته شده است و از ديگر سو وزؤي امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که چنين خبری صحت نداشته و  فعاليت های هسته ای در نطنز طبق برنامه قبلی بجلو می رود. مجموعه اين خبرها در رسانه های فرانسه امروز بازتاب وسيعی داشت.