محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران امروز برای مذاکراتی با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، که انتظار ميرود اوضاع عراق و لبنان در کانون آن باشد، واردرياض شد. اين نخستين سفر رسمی آقای احمدی نژاد به عربستان سعودی است.

 تحکيم مناسبات ميان دو کشور و کاستن تشنج در خاورميانه در دستور مذاکرات دو رهبر بود. 

وسائل ارتباط جمعی ايران ميگويند دو رهبر همچنين قرار بوده است در  باره  برنامه اتمی تهران نيز گفتگو کنند.

 ملاقات و مذاکرات امروز آقای احمدی نژاد و ملک عبدالله حاصل چند هفته فعاليت های ديپلماتيک توسط مقامات دو کشور است. راههای کاستن از تشنج موجود ميان دولت فئواد سينيورا نخست وزير مورد حمايت عربستان سعودی و غرب در لبنان، و مخالفين تحت رهبری حزب الله مورد حمايت ايران و سوريه، بخشی از تبادل نظر های ديپلماتيک بوده است.

 ملاقات امروز رئيس جمهوری ايران و پادشاه عربستان سعودی در آستانه تشکيل کنفرانسی از کشورهای همسايه عراق انجام ميگيرد که قرار است هفته آينده با حضور آمريکا و بريتانيا در بغداد برگزار شود.