در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريکا، سفر محمود احمدی نژاد به عربستان سعودی را مورد بررسی قرار می دهد.