در پی مضروب شدن و متواری گشتن آقای امير حسين موحدی، سخنگوی درون مرزی و دبير اجرای کميته بحران زندانيان سياسی در ايران، رامش در يک مصاحبه انحصاری با ايشان جويای وضعيت آقای موحدی می شود.