مارگارت بکت وزير امورخارجه بريتانيا به ولايت هلمند در جنوب افغانستان رفته است تا ضمن ملاقات با قانونگزاران محلی از کارهائی که ارتش و غير نظاميان بريتانيائی در آن منطقه انجام ميدهند ديدن کند.

 وزارت امورخارجه بريتانيا امروز در اعلاميه ای گفت خانم بکت با نمايندگان شورای ولايتی هلمند و ديگر نهادهای محلی ملاقات، و در باره پروژه های عمرانی تبادل نظر خواهد کرد.

 خانم بکت از تحقق پيشرفت هائی واقعی در تلاش هائی خبر داده است که هدف آنها تقويت نهادهای محلی و پروژه های مهم برای مردم در آن ولايت ناآرام است.

 خانم بکت روز چهارشنبه در کابل با حامد کرزی رئيس جمهوری افغانستان و ديگر مقامات ارشد دولت آن کشور ملاقات کرد و در باره اوضاع امنيتی در آن کشور جنگ ديده به تبادل نظر پرداخت.

 بريتانيا در اوايل هفته گفته بود برای کمک به نيروهای امنيتی در مبارزه با ستيزه گران طالبان، هزار و چهارصد سرباز جديد به افغانستان می فرستد.