دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا نظرات منوچهر متکی در مورد آمادگی ايران برای گفتگو و نگرانی های تونی بلر  در مورد واکنش جمهوری اسلامی در مقابل خواست های جامعه بين المللی را مورد بررسی قرار داد