به نظرمی رسد که مقامات اتحاديه های کارگری و دولت گينه درگفتگوهای خود برای پايان دادن به اعتصاب عمومی کشور و چند هفته ناآرامی های سياسی، به بن بست برخورد کرده اند.

مقامات طرفين روزهای سه شنبه و چهارشنبه در کوناکری پايتخت گينه با يکديگر ديدار و گفتگو کردند.

منابع اتحاديه های کارگری گينه می گويند دولت خواستار آن است که اتحاديه ها انتصاب يوجين کامارا به مقام نخست وزيری را مورد تاييد قراردهند. اما اتحاديه های کارگری همچنان به مخالفت خود با کامارا ادامه می دهند ومی گويند که وی متحد بسيارنزديک لانسانا کونته رئيس جمهوری گينه است.

اتحاديه های کارگری گينه اعتصاب خود را به طور مقدماتی درماه ژانويه به عنوان اعتراض به فقر گسترده کشور و فساد دولت کونته آغازکردند.

تظاهرات خشونت آميز ضد دولتی و آشوب های گينه تاکنون بيش از ۱۰۰ نفراز مردم اين کشور را به کشتن داده است.