ديپلمات های گروه چهارگانه پيگيری روند صلح خاورميانه ازدولت وحدت فلسطينی خواسته اند که اسرائيل را به رسميت بشناسد وخشونت را نفی کند، اما تهديد نکرده اند که دولت جديد وحدت را تحريم خواهند کرد.

مقامات بلندپايه اتحاديه اروپا، روسيه، سازمان ملل متحد وآمريکا که اعضای گروه چهارگانه را تشکيل می دهند، روزچهارشنبه دربرلين با يکديگر ديدار کردند. از زمان توافق حزب فتح وابسته به محمود عباس رئيس حکومت خود مختار فلسطينی با گروه ستيزه جوی حماس درمورد تشکيل يک دولت وحدت، اين نخستين اجلاس گروه چهارگانه بود.

توافق برسرتشکيل يک دولت وحدت فلسطينی، متجاوز از دوسال زد وخورد ميان گروه های رقيب فلسطينی را پايان داد، اما اين توافق ازحماس نخواسته است که اسرائيل را به رسميت بشناسد ودست ازخشونت بردارد.

کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا اين سئوال را مطرح ساخته است هنگامی که يکی ازطرف های گفتگوهای صلح حق موجوديت طرف ديگر را به رسميت نشناسد، چگونه چنين گفتگوهائی قابل برگزاری خواهد بود؟

سرگئی لاوروف وزيرامورخارجه روسيه خاطرنشان ساخته است که با اين حال گروه چهارگانه نبايد دولت جديد وحدت فلسطينی را مورد تهديد قرار دهد. آقای لاوروف همچنين خواستار از سرگيری کمک های مالی به فلسطينيان شده است که قطع آن دولت فلسطينی را به حال فلج درآورده است.

اعضای گروه چهارگانه توافق کردند که بارديگر در يکی ازکشورهای خاورميانه با يکديگر ديدار کنند.