وزير امور خارجه آلمان، فرانک اشتاين ماير ، روز يکشنبه سفری يک روزه به آذربايحان داشت. آذربايجان دارای منابع سرشار منابع نفت و گاز است و مايل است بازار اين منابع را در اروپا گسترش دهد. علی اوف رئيس جمهوری آذربايجان هفته گذشته سفری به آلمان کرده بود و با آنگلا مرکل ديدار کرد. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا مناسبات اقتصادی اين دو کشور را مورد بررسی قرار داد.