با پايان گرفتن مهلت شصت روزه ايران مبنی بر تعليق غنی سازی اورانيوم، مقامات ذيربط اتحاديه اروپا و آژانس بين المللی انرژی اتمی در حال آماده شدن برای آغاز  مرحله دوم تحريم ها هستند.