آقای مهندس مهدی امينی زاده، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا تائيد شدن حکم دو سال زندان برای خودش به اتهام تشکيل گروه غير قانونی از سوی دادگاه تجديد نظر را مورد بررسی قرار داد.