پليس پاکستان از يک حمله انتحاری بمبی منجر به کشته شدن پانزده نفر از جمله يک قاضی و چند وکيل دادگستری در يک دادگاه شهر کويته، مرکز استان بلوچستان در جنوب غربی آن کشور خبر داده است.

هنوز معلوم نيست اين حمله را که بيش از بيست و پنج نفر نيز مجروح بجا گذاشته است، کی ترتيب داده بود.

استان بلوچستان پاکستان با ايران و افغانستان هم مرز است و اخيرا صحنه تجديد خشونت هائی بوده است که با درخواست طوايف بلوچ برای برخورداری از حقوق سياسی بيشتر و مشارکت در عوايد حاصل از منابع طبيعی منطقه ارتباط دارد.