مقامات مصری ميگويند نيروهای امنيتی بيش از هفتاد عضو اخوان المسلمين را در عملياتی که بخشی از تشديد اقدامات دولت عليه اين گروه است، توقيف کرده اند.

مقامات امنيتی ميگويند در اين عمليات که بامداد امروز انجام گرفت پايگاههای اخوان المسلمين در قاهره و منطقه دلتای نيل هدف قرار گرفته بود.

مقامات ميگويند اتهام مردانی که توقيف شدند، عضويت در تشکيلاتی غير قانونی و داشتن مقالات و رساله های ضد دولتی است.

اخوان المسلمين رسما در مصر ممنوعه اعلام شده است اما اعضای آن زير عنوان منفردين، قريب بيست درصد از کرسی های پارلمان را در سال گذشته کسب کردند.

دولت مصر شدت عمل اخير عليه اخوان المسلمين را پس از آن آغاز کرد که گروهی از اعضای آن در ماه دسامبر با پوشيدن يونيفورم هائی به سبک يونيفورم های نظامی در دانشگاه الازهر قاهره تظاهراتی برپا کردند.