کاخ سفيد ميگويد پرزيدنت بوش امروز نخستين کنفرانس خبری امسال خود را در واشينگتن انجام ميدهد.

مقامات دولتی ميگويند پرزيدنت بوش به احتمال قوی در باره جنگ عراق و گشايش حاصل از مذاکرات شش جانبه برای مقابله با برنامه اتمی کره شمالی صحبت خواهد کرد.

 اين کنفرانس خبری در شرايطی برگزار ميشود که مجلس نمايندگان آمريکا سرگرم بحث و گفتگو در باره قطعنامه ای است که با هدف عدم تائيد تصميم پرزيدنت بوش برای فرستادن بيش از بيست هزار سرباز جديد به عراق پيشنهاد شده است.