تلاش کميته بحران زندانيان سياسی در ايران که مقر آن در مشکين شهر است در راه افشای موارد خشونت رژيم اسلامی ايران عليه زندانيان گوناگون در گذشته و در حال موضوع گفتگوی انحصاری رامش با آقای امير حسين موحدی، سخنگوی درون مرزی کميته بحران زندانيان سياسی، است که می شنويد.