در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، عواقب نگران کننده کوشش های اتمی ايران و خطرات دخالت های ايران در عراق را مورد بررسی قرار می دهد.