روز چهارشنبه هفتم فوريه کنفرانسی در مورد دفاع از حقوق بشر با توجه به سنتهايی که موجب عقب ماندن زندگی زنان می شود در پارلمان اروپا برگزار شد و قطعنامه ای نيز در مخالفت با اعدام کودکان و نوجوانان در ايران از سوی فعالان مدنی ارائه شد. پرويز مردانی با خانم مينا احدی، فعال حقوق بشر و خانم نازنين افشين جم، ملکه زيبايی پيشين کانادا که ايرانی تبار است و از دوران کودکی در خارج از ايران بسر برده است گفتگويی انجام داده است.