در پی تحقيقات مرکز آرشيو اسلامی آلمان داير بر افزايش شمار آلمانيهايی که به دين اسلام گرويده اند، وزير کشور آلمان در واکنش به اين افزايش گفت که امری  تهديد آميز است.