رئيس سازمان بين المللی انرژی اتمی پيشنهاد تازه ای در رابطه با برنامه هسته ای ايران ارائه داده است. در حاليکه غزب تحريم های اقتصادی عليه ايران را شروع کرده است، آقای البرادعی از جمهوری اسلامی خواست که هر چه سريعتر فعاليت های غنی سازی اورانيوم را متوقف ساخته و به پشت ميز مذاکره بازگردد. وی همچنين از سازمان ملل خواسته که تحريم ها را لغو کند تا ديپلوماسی بتواند مجال تنفس بيابد.