کميساريای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد برای کمک به حدود دو ميليون نفرکه در منطقه جنگ زده دارفور درسودان آواره و بی خانمان شده اند، درخواست اعتبارات مالی بيشتری کرده است.

کميساريا روزسه شنبه اعلام کرد برای حفاظت از آوارگان دارفور وتامين نيازمندی های امنيتی آنان، احتياج به ۱۹ميليون و ۷۰۰ هزاردلار اعتباردارد.

کميساريا افزود خشونت عليه زنان در دارفور، همچنان يکی ازمشکلات کميساريا است و قربانيان خشونت نيازبه خدمات پزشکی وروانی دارند.

سخنگوی کميساريا اظهارداشت علی رغم امضای قرارداد صلح سال گذشته ميان دولت سودان و يکی از گروه های شورشی، اوضاع امنيتی دارفور همچنان بی ثبات ومتغيراست.

بان کی- مون دبيرکل سازمان ملل متحد روز سه شنبه بارديگرازدولت سودان خواست اجازه دهد که نيروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در دارفورمستقرشوند.