انفجار در دانشگاه دولتی مسکو تخليه قريب هزار و دويست دانشجو از کوی دانشجويان اين دانشگاه را در پی داشته است.

مقامات ميگويند انفجار که در نخستين ساعات بامداد امروز رخ داد به ديوار ها و پنجره ها آسيب رساند اما جراحتی ببار نياورد. پليس تحقيقات خود را آغاز کرده است.

خبرگزاری روسی ايتار تاس ميگويد انفجار بين طبقات پانزدهم و شانزدهم رخ داد. يک سخنگو گفته است که وسيله انفجاری ممکن است توسط دانشجويان کار گذاشته شده باشد.