يک مقام آمريکائی تاييد کرد که آمريکا هدف های مظنون القاعده را درجنوب سومالی برای دومين بار درهفته جاری مورد يک حمله هوائی قرارداد.

اين مقام آمريکائی که نخواست نام وی فاش شود، درمصاحبه ای با صدای آمريکا اظهار داشت يک هواپيمای نظامی سی- ۱۳۰ آمريکا هدف ها را مورد حمله قرارداد. درحمله نخستين آمريکا به هدف های القاعده درجنوب سومالی که چندی پيش انجام شد نيزازهمين نوع هواپيما استفاده به عمل آمد. مقام آمريکائی حاضرنشد بگويد که دومين حمله درچه منطقه ای و درچه روزی انجام شد.

براين ويتمن سخنگوی وزارت دفاع آمريکا حاضر نشد حمله جديد را مورد تاييد قراردهد.

در همين حال گزارش های رسيده حکايت ازآن دارد که در جريان حمله ای با خمپاره در فرودگاه اصلی موگاديشو  پايتخت سومالی در روزچهارشنبه، دست کم يک نفرجان خود را ازدست داد و سه نفر مجروح شدند. هنوز روشن نشده است که چه کسی مسئوليت اين حمله را برعهده داشته است.

از سوی ديگر، پيشاپيش استقرار يک نيروی هشت هزار نفری حافظ صلح وابسته به اتحاديه آفريقا در سومالی، نيروهای اتيوپی روز سه شنبه خروج از موگاديشو را آغاز کردند.