ملک عبدالله پادشاه اردن ميگويد کشورش دنبال انرژی اتمی است.

 ملک عبدالله در مصاحبه ای با روزنامه اسرائيلی هاآرتص گفت اردن قدرت اتمی را برای مقاصد صلح آميز ميخواهد و در اين باره با غرب وارد گفتگو و تبادل نظر شده است.

ملک عبدالله در پاسخ به سئوالی در باره برنامه اتمی ايران گفت اردن قبلا از يک خاورميانه عاری از اتم جانبداری ميکرد اما اکنون اوضاع و قوانين در سراسر منطقه عوض شده است.

 ملک عبدالله يادآوری کرد که مصر و شورای همکاری خليج - شش کشور عرب حوزه خليج فارس – نيز شروع به بررسی برنامه های اتمی کرده اند.

ملک عبدالله گفت به اعتقاد او هرکشوری که دارای برنامه اتمی است بايد مطيع قوانين بين المللی باشد.

آمريکا و متحدان غربی اش ميگويند ايران دنبال تسليحات اتمی است. تهران اين اتهام را رد کرده است.