در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريکا، سفر وزراء خارجه و دفاع امريکا به کشورهای عربی و شکل گرفتن سياست های امريکا در قبال ايران را مورد بررسی قرار می دهد.