شصت سال از وقوع جنگ جهانی دوم می گذرد و در طول اين مدت بسياری از آلمانيهايی که در ارتش نازی خدمت می کردند و يا با آنها دست دوستی و ياری داده بودند به محاکمه کشيده شدند. آخرين خبر در مورد اين افراد اين است که اخيرا دو تن از افسران ارتش نازی آلمان در يک دادگاه ايتاليايی محاکمه می شوند.