ولفگانگ شوبله وزير کشور آلمان در جمع خبرنگاران اعلام کرد مبارزه با تروريسم و مهاجرتهای غير قانونی از اولويتهای برنامه های آلمان و اتحاديه اروپاست. آلمان همچنين مترصد است تا راهی برای جلوگيری از انتشار غير قانونی بازی ها و برنامه های کامپيوتری پيدا کند.