دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا افزايش اعتراضات ايرانيان به عملکرد و شعارهای احمدی نژاد را مورد بررسی قرار داد.