مامورين امنيتی در آلمان فعاليت های حزب کردستان ترکيه PKK را زير نظر دارند. نسرين مهدوی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.