قرار است اجلاس سران گروه هشت يا سران هشت کشور صنعتی جهان در ماه ژوئن ۲۰۰۷ در آلمان برگزار شود. پرويز مردانی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا از آلمان در اين زمينه گزارشی تهيه کرده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.