با توجه به تعويق افتادن محاکمه عليه جمهوری اسلامی ايران در دادگاه فدرال آمريکا در شهر واشنگتن، آقای دکتر محمد پروين، بنيانگذار و دبير گروه تلاش برای نهادينه کردن حقوق بشر در ايران موسوم به بنياد مهر ايران در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا درباره موضوع شکايت و جريان به تعويق افتادن دادگاه توضيحاتی داد.