مسايل مربوط به انرژی و مشکلات عديده در زمينه تامين آن در سال پيش  رو بسيار پر اهميت خواهد بود. اتحاديه اروپا، که مقر آن در بروکسل (بلژيک) قرار دارد، روز چهارشنبه طرح های تازه ای را بمنظور دستيابی به انرژی برای اعضای اين اتحاديه به بحث و تبادل نظر می گذارد. هم اکنون  ۳۰ درصد کل مصرف انرژی اروپا از طريق انرژی اتمی تامين می شود.