دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا شدت گرفتن برخوردهای ميان فلسطينی ها را مورد بررسی قرار داد و گفت که خطر اين می رود که جنگ داخلی در ميان فلسطينی ها در بگيرد. حماس، به عنوان سازمانی که هدايتش در تهران و دمشق صورت می گيرد،  بيشتر در فکر پولهائيست که از ايران برايش فرستاده می شود تا به فکر راه حل برای مردم فلسطين.