پرزيدنت بوش شامگاه روز چهارشنبه طی سخنرانی جامعی خطاب به ملت آمريکا که مدتها انتظار آن می رود، استراتژی جديد خود را در باره جنگ در عراق تشريح خواهد کرد. مقامات دولتی می گويند پيش بينی می شود که اعزام ۲۰ هزار سرباز اضافی به عراق، از جمله موارد استراتژی جديد باشد.

رهبران جديد دمکرات در کنگره آمريکا از هم اکنون با طرح اعزام نيروهای بيشتری به عراق به مخالفت برخاسته اند و می گويند برعکس، زمان آن فرا رسيده است که بازگرداندن نيروهای آمريکا از عراق به ميهن آغاز گردد.

مقامات کاخ سفيد روز دوشنبه همچنين اظهار داشتند پرزيدنت بوش ، زالمای خليل زاد سفير آمريکا در عراق را به عنوان نماينده آمريکا در سازمان ملل متحد منصوب داشته است. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفيد اظهار داشت ريان کروکر Ryan Crocker سفير آمريکا در پاکستان، جانشين آقای خليل زاد در عراق خواهد شد. آقای اسنو افزود انتظارمی رود خبر رسمی انتصاب آقای خليل زاد به نمايندگی در سازمان ملل متحد، امروز از سوی وزارت امور خارجه آمريکا اعلام شود.

اگر اين انتصاب مورد تصويب مجلس سنا قرار گيرد، آقای خليل زاد جانشين جان بولتون نماينده پيشين آمريکا در سازمان ملل متحد خواهد شد. زالمای خليل زاد پيش از انتصاب به سفارت آمريکا در بغداد، از نوامبر سال ۲۰۰۳ تا ژوئن سال ۲۰۰۵ به عنوان سفير آمريکا در افغانستان خدمت می کرد. وی در آن مدت، به عنوان فرستاده ويژه رئيس جمهوری آمريکا به افغانستان نيز خدمت می کرد.