نشريه معتبر اشپيگل گزارش داد که سفارت آلمان در بيروت به اتباع آلمانی مقيم لبنان هشدار داده است که خطر حمله از سوی افراطيون جان آنها را تهديد کند. اشپيگل گفت که اين هشدار بر مبنای گزارش سرويس های اطلاعاتی صادر شده است. اين هشدار شامل توريستها و سرمايه داران و صاحبان صنايع تبعه آلمان نيز می شود.