نوری المالکی نخست وزير عراق تهديد کرده است در مناسبات با هرکشوری که از اقدام دولت او در اعدام صدام حسين رهبر مخلوع عراق انتقاد کند، تجديد نظر خواهد کرد. آقای مالکی امروز در بغداد گفت صدام از محاکمه ای منصفانه برخوردار شد، و مجازات مرگ او از طريق آويخته شدن به طناب دار، موضوعی داخلی است.

چندين کشور از نحوه اعدام صدام حسين انتقاد کرده اند.

حسنی مبارک رئيس جمهوری مصر ديروز گفت آويختن صدام حسين به طناب دار در روز عيد قربان مسلمانان از وی يک شهيد ساخته است.

 يک نوار ويديوی غير رسمی از مراسم اعدام صدام حسين، چند عراقی را در ميان شاهدان ، و ميرغضب هائی نقاب پوش نشان ميدهد که صدام حسين را حين آويختن به طناب دار شماتت و مسخره ميکنند.

اين ويديو همچنين جسد آويزان شده صدام به طناب دار را نشان ميدهد. ويديوئی رسمی که از تلويزيون عراق پخش شد، صدا نداشت، و در لحظه آويخته شدن صدام به طناب دار، متوقف ميشد.