وضعيت روزنامه نگاران در سال ۲۰۰۶ را دو بنياد و سازمان معتبر با ارايه آمار و ارقام مربوطه به قضاوت عموم گذاشتند.  فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران در بروکسل و گزارشگران بدون مرز ، که مقر آن در پاريس است، گزارشهای خود را منتشر کرده اند.