مقامات اندونزی ميگويند صدها نفر پس از غرق يک کشتی مسافری در آبهای توفانی در ساحل مرکزی جاوا، مفقود شده اند.

تا بحال نزديک ۲٠٠ نفر و بسياری از آنها هم توسط ماهيگيران، نجات يافته اند. 

مقامات ميگويند اين کشتی که ۶٠٠ مسافر داشت بين بندر کومای در استان "کاليمانتن" مرکزی و "سومارانگ" در جاوای مرکزی، در حرکت بود.

 هليکوپترها چندين قايق نجات که هريک حامل بيست سرنشين هستند را ديده اند و برای آنها غذا و آذوقه ريخته اند، ولی  کوششهای امدادی بعلت بدی هوا و تلاطم آب به تأخير افتاده است.

از آنجا که ارتباطات دريائی کم هزينه تر و در دسترس تر از راه های هوائی هستند، کشتی ها و قايق های مسافری وسيله نقليه محبوب در ١٧هزار جزيره اندونزی است.  معهذا استاندارد های ايمنی بطور جدی به اجرا گذاشته نميشوند و کشتی های مسافری تعداد بيشتری مسافر نسبت به ظرفيت مجاز، حمل ميکنند.