صدام حسين رهبر مخلوع عراق بخاطر ارتکاب به جنايات عليه بشريت، اعدام شد.

حکم اعدام چهار روز پس از آنکه دادگاه عالی عراق  تقاضای استيناف وی را نپذيرفت، بامداد امروز، شنبه، در بغداد به اجرا گذاشته شد.

تلويزيون عراق ويدئوئی از مراسم اعدام پخش کرد که چند مرد با روي پوشيده را نشان ميدهد که صدام را بسوی چوبه دار بردند و طناب دار را بر گردن او آويختند.

موافاک الربيعی مشاور امنيـت ملی عراق که امروز شاهد اعدام بود گفت صدام وقتی با دستبند به محل اجرای اعدام آورده ميشد، يک جلد قرآن بهمراه داشت. ربيعی گفت رهبر سابق عراق وقتيکه پيش از اجرای اعدام مجازات برای وی قرائت ميشد، هيچ ندامتی از خود نشان نداد. ربيعی گفت صدام از بر سر کردن پارچه مخصوص اعدام، خودداری کرد، و "خيلی خيلی سريع مرد."

دو تن از ياران صدام، بارزان التکريتی برادر ناتنی وی و عود البندر قاضی پيشين بعد از عيد قربان اعدام خواهند شد.

يک دادگاه عراقی ديکتاتور سابق را بخاطر صدور دستور قتل ۱۴۸ روستائی شيعه در سال ١٩٨٢، به اعدام محکوم کرد.

صدام حسين بيش از دو دهه پيش از اينکه با حمله برهبری آمريکا در سال ٢٠٠٣ خلع شود، با مشت آهنين بر عراق حکومت کرد.

بسياری از عراقی ها در خيابان هاپس از تأييد خبر اعدام صدام در تلويزيون عراق،  به ابراز مسرت پرداختند.

مقامات عراقی با خانواده وی در ارتباط با مراسم تدفين در گفتگو هستند.