امروز شنبه انتظار ميرود شورای امنيـت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را که تحريم هائی عليه ايران بخاطر برنامه اتمی آن کشور اعمال ميکند، به رأی بگذارد.

ديپلماتهای سازمان ملل ميگويند شورای ١٥ عضوی به نسخه تجديد نظر شده قطعنامه ای که توسط بريتانيا، فرانسه، و آلمان تهيه شده بود، رأی خواهد داد.

قطعنامه از ايران ميخواهد تمام فعاليتهای غنی سازی اورانيوم و همه تحقيقات و توليداتی را که قابل استفاده برای ساختن يا تهيه کردن سلاح های اتمی باشند، متوقف کند.

نسخه نهائی قطعنامه همچنين به همه کشورها دستور ميدهد فراهم کردن مواد و تکنولوژی معينی را که ميتوانند در برنامه های اتمی و موشکی ايران بکار روند، ممنوع کنند.  قطعنامه دارائی های شرکت ها و افراد کليدی در برنامه های اتمی و موشکی ايران را نيز مسدود ميکند.

معلوم نيست که پشتيبانی همگانی برای قطعنامه وجود داشته باشد يا نه چرا که رأی روسيه، چين، و قطر، هنوز مشخص نيست.

روسيه که يکی از اعضاء شورای امنيت با حق وتو است به بخشهائی از پيشنويس قطعنامه از جمله در مورد منع مسافرت هيأت های ايرانی دست اندر کار برنامه های هسته ای و موشکی، اعتراض کرده است.  مفاد منع سفر در قطعنامه بعداً تعديل شد.