دو روزنامه بريتانيائی ميگويند يک دستيار فرمانده بريتانيائی سربازان ناتو در افغانستان به رد کردن اطلاعات سرّی به ايران متهم شده است.

روزنامه های تلگراف و تايمز امروز، پنجشنبه ، گزارش دادند سرجوخه دانيل جيمز، مترجم ژنرال ديويد ريچاردز در افغانستان ، روز چهارشنبه توسط دادگاهی در لندن متهم شناخته شد.

 تشکيل پرونده رسما تائيد نشده است و وسائل ارتباط جمعی از دسترسی به جزئيات منع شده اند.

تايمز ميگويد دانيل جيمز ايرانی الاصلی است که به پشتون، زبان اصلی در افغانستان، مسلط است.