تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، روز چهارشنبه در جمعی از صاحبان صنايع و بازرگانان در دوبی از نقش ايران در خاورميانه انتقاد کرد و گفت که جامعه جهانی بايد دست ايران و سوريه را از کشورهای دمکراتيک خاورميانه کوتاه کنند. وی پيشنهاد کرد که کشورهای دمکراتيک و ميانه روی خاورميانه در برابر ايران و سوريه دست به ائتلاف بزنند.