ژنرال جان ابی زيد فرمانده نيروهای آمريکائی در خاورميانه برنامه بازنشستگی خود را ارائه داده است.

ارتش آمريکا امروز گفت اين ژنرال پنجاه و پنج ساله اوايل سال نو ميلادی کنار خواهد رفت

. دوره چهار ساله ماموريت ژنرال ابی زيد در مقام فرمانده فرماندهی مرکزی، موسوم به سنتکام، در ماه ژوئيه به پايان ميرسيد.

 ژنرال ابی زيد از سه سال پيش که فرماندهی سنتکام را بر عهده گرفت، طراح اصلی استراتژی نظامی آمريکا در عراق و افغانستان محسوب ميشد.