در ادامه سفر تونی بلر نخست وزير بريتانيا، به منطقه خاورميانه وی روز دوشنبه هجدهم دسامبر در رام الله با محمود عباس، رئيس حکومت خودگردان فلسطينيان، ديدار و گفتگو کرد. پس از اين ديدار قرار است نخست وزير بريتانيا با اهود اولمرت ديدار کند.