آقای دکتر نعمت احمدی، وکيل سرشناس دادگستری ايران، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا عدم رعايت موازين قانونی در شمارش آرای انتخابات اخير انجمن های شهر و روستا و مجلس خبرگان را مورد بررسی قرار داد و گفت در قانون آمده است که شمارش آرا بايد بلافاصله انجام بگيرد ولی در انتخابات اخير با تاخير انجام شد و اين متناقض نص قانون است.