هفته پيش آقای سرهنگ جواد عظيم زاده، عضو پيشين ارتش ايران، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا خبرداد که فرزندانش، مهدی و مرتضی، در پی بازگشت به ايران از ترکيه بازداشت شدند. آقای سرهنگ جواد عظيم زاده در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد دستگيری و سپس آزادی مهدی و مرتضی توضيحاتی داد و منجمله گفت اتهامات مقامات جمهوری اسلامی پوچ بوده و نظام در برابر استقامت او و فعاليت های گروه های حقوق بشر عقب نشست.