فرخ غفاری روشنفکر، هنرمند و بازيگر سينمای ايران در سن ۸۵ سالگی در پاريس درگذشت. وی يکی از اولين هنرمندان ايرانی بود که اروپائيان نام و کارهايش را می شناختند و خود وی نيز بطرز شگفت آوری کنجکاو هفت هنر در سراسر جهان بود.