محمود عباس رئيس تشکيلات خودگردان فلسطينيان برای جلوگيری از يک جنگ خانگی بين جناح های فلسطينی در تلاش برای برگزاری يک انتخابات زود هنگام است، ضمن اينکه اروپا به تلاشهای خوخد برای صلح در خاورميانه ادامه می دهد.