در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر مسايل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، ميزان اهميت و نقش سه انتخابات امروز ايران يعنی انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات ميان دوره ای مجلس شورای اسلامی، و انتخابات شورای شهر و روستا را در سرنوشت کشور مورد بررسی قرار می دهد.