کنفرانس دو روزه ای که تهران با ۶۷ سخنران از ۳۰ کشور دنيا تحت عنوان بررسی هولوکاست برگزار می کند مورد انتقاد جوامع آزاد و رسانه های بين المللی قرار گرفته است. در فرانسه روزنامه لوموند تيز به اين موضوع پرداخته و در سايت اينترنتی خود ضمن انتشار اسناد و مدارک از خوانندگان خواسته است تا به اظهار نظر بپردازند.